Mẫu đơn xin việc

Mẫu đơn xin việc


Tải và điền vào mẫu đơn xin việc sau đó gửi cho chúng tôi qua địa chỉ mail: 

tuyendung@adcvina.com

Thông tin ứng viên dự tuyển

IV. Chi tiết về kinh nghiệm công tác: (Các công việc chính đã từng đảm trách)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

V. Kế hoạch phát triển sự nghiệp/Nguyện vọng cá nhân:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

VI/ Một số phẩm chất, kỹ năng đặc biệt

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Hãy tóm tắt phẩm chất và kỹ năng đặc biệt tích lũy được trong quá trình học tập, làm việc và các kinh nghiệm khác (nếu có)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Thông tin ứng viên dự tuyển

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ.

Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra những thông tin về cá nhân cần trong quá trình ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện nơi mình đã từng làm việc, học tập hoặc những cá nhân cung cấp thông tin cho Ngân hàng trong quá trình thẩm tra.

………, ngày....tháng.....năm 20....
ỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nhấn bảo biểu tượng download để tải

Tin khác

Newsleter

Video

Chứng nhận - Giải thưởng

Thời tiết - tỷ giá

Thống kê truy cập

Đối tác